Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจริงในชุมชน-เมือง

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จับมือกับองค์กรภาคีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีชุมชน

จัดให้มีการประชุม การส่งเสริมการเดินและการจักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 (Thailand Bike and Walk Forum V) ชูประเด็นน่าสนใจ “ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน” (Walk and Bike Friendly Community)

ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจริงในชุมชน-เมือง แบ่งเป็น 5 ห้องย่อย ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 นโยบายและกฎหมาย ประกอบด้วย 

(1) สิทธิของคนเดินเท้าบนทางสัญจรในเขตเมือง http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/1.สิทธิของคนเดินเท้าบนทางสัญจรในเขตเมือง.pdf

(2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการบังคับใช้กฎหมาย: ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานในประเทศไทย http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/2.การศึกษาความเป็นไปได้ในการบังคับใช้กฎหมายใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานในประเทศไทย.pdf

(3) โครงการวิจัย มาตรการการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายการใช้ทางเท้าและเส้นทางจักรยานอย่างปลอดภัยและยั่งยืนสาหรับประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลีย และประเทศที่พัฒนาแล้ว http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/3-1.pdf

(4) โครงการ การพัฒนาแอพลิเคชันกฎหมายจราจรทางบกด้านความปลอดภัยของจักรยานและการเดินเท้าบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/4.1.pdf

กลุ่มที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบกายภาพ ประกอบด้วย

(1) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทางเท้าและผู้ใช้จักรยาน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/1.2.pdf

(2) ศึกษาเส้นทางจักรยานและจุดเสี่ยงพื้นที่โดยรอบพุทธมณฑล และนโยบายในการจัดการความปลอดภัยในพุทธมณฑล http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/1.2.pdf

(3) ความสนใจและปัจจัยส่งเสริมความปลอดภัย ในการตัดสินใจเดิน/ขี่จักรยาน ไปใช้บริการรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา บางหว้า – ตลิ่งชัน http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/3.2.pdf

(4) ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรต่อการใช้จักรยาน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/4.2.pdf

กลุ่มที่ 3 สังคมและสุขภาพ ประกอบด้วย

(1) รถถีบสามล้อรับจ้าง : การประกอบอาชีพดั้งเดิมในยุคประชาคมอาเซียน http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/1.รถถีบสามล้อรับจ้างการประกอบอาชีพดั้งเดิมในยุคประชาคมอาเซียน.pdf

(2) การปรับปรุงชุดต้นแบบมอเตอร์ช่วยขับสาหรับผู้สูงอายุ http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/2.การปรับปรุงชุดต้นแบบมอเตอร์ช่วยขับสาหรับผู้สูงอายุ.pdf

(3) ความชุกของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ปั่นจักรยานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/3.3.pdf

(4) สุขภาพกายและจิตใจต่อการปั่นจักรยานเปรียบเทียบกับการเดินของนิสิตที่มีภาวะน้าหนักเกิน http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/4.สุขภาพกายและจิตใจต่อการปั่นจักรยานเปรียบเทียบกับการเดินของนิสิตที่มีภาวะน้าหนักเกิน.pdf

กลุ่มที่ 4 ทัศนคติและพฤติกรรม ประกอบด้วย 

(1) พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเดินเท้าของผู้พิการบริเวณชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/1.4.pdf

(2) การศึกษาทัศนคติและประเมินความคุ้มค่าในการสร้างเมืองแห่งจักรยาน กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/3.4.pdf

(3) การศึกษาบทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกในชุมชนจักรยานไทยกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยาน http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/3.4.pdf

กลุ่มที่ 5 เดิน-จักรยานกับท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย

(1) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้จักรยานเพื่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/1.5.pdf

(2) พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/2.พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน-ในตาบลบางพระ-อำเภอศรีราชา-จังหวัดชลบุรี.pdf

(3) องค์ประกอบการท่องเที่ยวจักรยาน http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/3.องค์ประกอบการท่องเที่ยวจักรยาน.pdf

 

poster sections (บทความนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์)

-การส่งเสริมกิจการร้านจักรยานเช่าเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/การส่งเสริมกิจการร้านจักรยานเช่าเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน-1.pdf

-ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/3.pdf

-แนวทางการปรับภูมิทัศน์เส้นทางจักรยานระหว่างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถึงอ่างเก็บน้ำ้ห้วยตึงเฒ่าเทศบาลนครเชียงใหม่ http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/4.pdf

-How to Access to Station http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/part-1.pdf

http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/part-2.pdf

http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/part-3.pdf

-เส้นทางสู่การสัญจรอย่างยั่งยืนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2017/03/เส้นทางสู่การสัญจรอย่างยั่งยืนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf

Print Friendly, PDF & Email