Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย กรมอนามัยแนะผู้สูงอายุเดินหรือปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายดูแลสุขภาพ

กรมอนามัยแนะผู้สูงอายุเดินหรือปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายดูแลสุขภาพ

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุ 11.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรไทยทั้งหมด โดยใน 11.2 ล้านคนนี้อยู่คนเดียว 9 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และในจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดนี้ ร้อยละ 95 เจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 26 มีภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 8.1 ในขณะที่เข้าถึงระบบบริการเพียงร้อยละ 56 ดังนั้นการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุด้วยตัวผู้สูงอายุเอง และ/หรือด้วยความช่วยเหลือของคนใกล้ชิด จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

การสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุทำได้ด้วยหลัก 3 อ. คือ อ. อาหาร อ. ออกกำลังกาย และ อ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ อ.ออกกำลังกาย คุณหมออรรถพลแนะนำว่า ให้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน ด้วยวิธีการอย่างเช่น เดินเพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยาน หรือรำมวยจีน การออกกำลังกายนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่โดยทั่วไปอ่อนโรยไปตามวัย แม้แต่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ก็จำเป็นต้องกระตุ้นให้เคลื่อนไหวเท่าที่ทำได้ ส่วนผู้สูงอายุที่หกล้มควรรักษาอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่เดิมก่อน แก้ไขปัญหาสายตา ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในช่วงอากาศร้อน ให้ระวังการออกกำลังกายในที่อากาศร้อนอบอ้าว ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดอาการโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรก

คุณหมออรรถพลแนะนำให้ลูกหลานช่วยดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มอบความรักต่อผู้สูงอายุ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุเป็นคนสำคัญของครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการพาผู้สูงอายุออกกำลังกาย ออกกำลังกายร่วมกันหรือพร้อมๆกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุเพลิดเพลินและมีความสุขกับทุกคนใน

(เรียบเรียงจากข่าวของศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 13 เมษายน 2560)

Print Friendly, PDF & Email