Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการใช้จักรยานปันกันใช้

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการใช้จักรยานปันกันใช้

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการใช้จักรยานปันกันใช้ (ยืมใช้ : bike sharing) ในพื้นที่เป้าหมาย : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า
http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2019/09/PPTs-Bike-and-Walk-7-bike-sharing.pdf

Print Friendly, PDF & Email