Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย นักวิจัยแนะผู้บริหารทำให้เดิน-จักรยาน ปลอดภัยในช่วง COVID-19 ระบาด

นักวิจัยเรียกร้องผู้บริหารทำให้เดินและใช้จักรยานได้ปลอดภัยในระหว่างที่มีการระบาดของ COVID-19

แปลจาก Researchers call on decision-makers to enable safe walking and cycling during the COVID-19 pandemic โดย European Public Health Alliance 6 เมษายน 2563

นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากเยอรมนีรวมพลังกันเรียกร้องให้ประชาชนสามารถเดินและใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังที่ปรากฏในจดหมายเปิดผนึกและคำร้องที่เปิดเผยครั้งแรกในเว็บไซต์
IASS Potsdam – Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. website.

เราเป็นกลุ่มนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาสุขภาพกายและสุขภาพจิต และทางด้านการเคลื่อนที่เดินทาง(mobility)

 

การกระตุ้นให้ใช้จักรยานและเดินสนับสนุนเป้าหมายด้านสาธารณสุขและขัดขวางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ทุกคนใช้จักรยานหรือเดินได้ แทนที่จะใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อหรือเอาเชื้อไปแพร่ให้ผู้อื่นบนรถประจำทาง รถไฟ และรถไฟฟ้า การใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะควรจัดไว้ให้เป็นทางเลือกลำดับต้นของคนที่ไม่มีทางเลือกอื่น

ควรจะสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานด้วยการปรับโครงสร้างพื้นฐานโดยเร็ว เช่น จัดให้มีทางจักรยานชั่วคราว ตัวกรองแบบการใช้งานสำหรับยานยนตร์ (อุปกรณ์ที่ตรวจว่ายานยนตร์เป็นประเภทใด เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถบรรทุก รถประจำทาง ฯลฯ เพื่อคัดเลือกว่าจะอนุญาตให้เข้าไปใช้พื้นที่ถนนนั้นหรือไม่ – ผู้แปล) และพื้นที่ถนนที่แบ่งปันกันใช้ในกรณีที่ทางเดินสำหรับคนเดินเท้าแออัดหนาแน่น (การแบ่งพื้นที่ถนนของยานยนต์ด้านติดทางเท้าเป็นช่องทางเพิ่มให้คนเดินเท้าใช้และมักจะให้ขี่จักรยานได้ด้วยเป็นลำดับแรก ยานยนตร์เข้าไปใช้ไม่ได้ นอกจากจะไม่มีคนเดินเท้าหรือจักรยานใช้อยู่ ดังที่ทำในนครไทเปของไต้หวัน – ผู้แปล) ควรมีการบังคับใช้การจำกัดความเร็วและลดความเร็วที่จำกัดไว้ลงอีกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น และการดำรงรักษาระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในขณะนี้ กิจกรรมทางกายเพิ่มประสิทธิผลของระบบภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ-ระบบทางเดินโลหิต โรคมะเร็งหลายอย่าง โรคความจำเสื่อม โรคเรื้อรังต่างๆ และโรคเบาหวาน สภาพการเจ็บป่วยของร่างกายเหล่านี้กระทบกับชีวิตผู้คนนับล้านๆ และอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงยิ่งขึ้นถ้าคนผู้นั้นติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กและวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางไปจนถึงระดับเข้มข้นอย่างน้อยวันละ 60 นาที และให้ผู้ใหญ่มีกิจกรรมทางกายในระดับความเข้มข้นปานกลางอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที หรือระดับเข้มข้นสูงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 75 นาที ควรกระตุ้นให้คนออกกำลังกายที่บ้าน แต่การเดินและการขี่จักรยานกลางแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สีเขียว มีประโยชน์เพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกต่อสุขภาพจิตเช่นเดียวกับสุขภาพกาย ผู้บริหารบ้านเมืองควรทำให้แน่ใจว่าสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเปิดให้คนเข้าไปใช้และมีการดูแลให้แน่ใจว่าคนที่เข้าไปใช้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัย การเปิดพื้นที่จราจรชั่วคราวอาจกระตุ้นให้มีกิจกรรมทางกายที่ปลอดภัยในขณะที่รักษาระยะห่างระหว่างแต่ละคนไว้ได้

รัฐบาลควรตีพิมพ์คู่มือแนวทางที่มีหลักฐานเป็นพื้นสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินและการใช้จักรยานที่ช่วยให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้ และเพิ่มพูนสุขภาพของแต่ละคนเช่นเดียวกับสาธารณสุขทั้งหมดโดยรวม
________________________________________
การเรียกร้องผู้บริหารครั้งนี้ยังเปิดให้ลงชื่อสนับสนุน
หากประสงค์จะเพิ่มชื่อของท่านเข้าไปในรายชื่อผู้สนับสนุน กรุณาติดต่อ http://dirk.vonschneidemesser@iass-potsdam.de โดยระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง องค์กร และมีข้อความด้วยว่า “I consent to being publicly named as a signatory of the Letter “Researchers call on decision-makers to enable safe walking and cycling during the COVID-19 pandemic” (“ฉันยินยอมพร้อมใจให้ระบุชื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นผู้ร่วมลงนามในจดหมาย “นักวิจัยเรียกร้องผู้บริหารทำให้เดินและใช้จักรยานได้ปลอดภัยในระหว่างที่มีการระบาดของ COVID-19”

แปลและเรียบเรียงโดย คุณกวิน ชุติมา กรรมการ มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Print Friendly, PDF & Email