Home ข้อมูลความรู้ บทความ สมาชิกรัฐสภายุโรปลงมติให้เพิ่มสิทธิผู้โดยสารรถไฟ รวมทั้งผู้ใช้จักรยาน

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ สมาชิกรัฐสภายุโรปได้ลงมติสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกฎการใช้รถไฟในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ออกมาเมื่อปี ๒๕๕๒ ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ๕๓๓ จากทั้งหมด ๖๑๗ ให้บริษัทรถไฟช่วยเหลือคนที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่เดินทางน้อยกว่าคนทั่วไปให้มากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้จักรยานใช้รถไฟได้สะดวกมากขึ้น และจัดการกับคำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการชัดเจนขึ้น ยิ่งกว่านั้นยังต้องปรับปรุงการให้ข้อมูลกับผู้โดยสารเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาและจ่ายเงินชดเชยมากขึ้นกับผู้โดยสารหากเกิดความล่าช้า

มาดูในส่วนที่เราผู้ใช้จักรยานสนใจมากที่สุดก่อน ตั้งแต่นี้ผู้โดยสารมีสิทธิ์นำจักรยานขึ้นรถไฟได้ทุกขบวน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟที่ให้บริการช่วงสั้นในท้องถิ่น รถไฟที่ครอบคลุมเส้นทางไกลๆ รถไฟข้ามพรมแดน และรถไฟความเร็วสูง ตู้โดยสารใหม่และตู้โดยสารที่เอาตู้เดิมมาตบแต่งปรับปรุงจะต้องมีพื้นที่ที่ระบุไว้เป็นอย่างดีสำหรับขนส่งจักรยานแบบเต็มคัน
หากรถไฟเกิดความล่าช้า สมาชิกรัฐสภายุโรปนอกจากจะรักษาสิทธิ์ของผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบให้เดินทางต่อไปหรือเปลี่ยนเส้นทางก็ได้แล้ว พวกเขายังให้บริษัทรถไฟจ่ายเงินชดเชยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๒๕ เป็นร้อยละ ๕๐, ร้อยละ ๗๕ และร้อยละ ๑๐๐ ของราคาตั๋วในกรณีที่เกิดความล่าช้าเกินกว่าหนึ่งชั่วโมง, กว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง และกว่าสองชั่วโมงตามลำดับ และเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างหลังจากพลาดการต่อรถขบวนอื่น ผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วหลายใบสำหรับการเดินทางที่มีหลายท่อน มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร ความช่วยเหลือ และเงินชดเชย เหมือนกับผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วใบเดียวสำหรับการเดินทางทั้งหมดในเที่ยวที่ล่าช้านั้น และบริษัทรถไฟไม่สามารถเอา “สภาพการณ์ผิดปกติ” มาเป็นเหตุผลข้ออ้างในการไม่จ่ายเงินชดเชยด้วย
ส่วนการช่วยเหลือคนที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่เดินทางน้อยกว่าคนปกติทั่วไปจะต้องมีให้ไม่คิดมูลค่าและมีให้ที่สถานีใหญ่ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนก่อน และสำหรับสถานีเล็ก เวลาที่จะต้องแจ้งเตือนก่อนจะลดลง นอกจากนั้นมติรัฐสภายุโรปนี้ยังทำความชัดเจนกับความรับผิดชอบของบริษัทที่ดำเนินกิจการรถไฟและนายสถานีต่อผู้โดยสารที่ต้องให้เงินชดเชยเต็มที่ถ้าหากพวกเขาก่อให้เกิดการสูญหายหรือความเสียหายกับอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารใช้ช่วยเคลื่อนที่เดินทาง

ท้ายสุด การที่เดิมรัฐสมาชิกจำนวนหนึ่งได้รับข้อยกเว้นให้ไม่ต้องใช้กฎปี ๒๕๕๒ บางข้อกับการให้บริการรถไฟภายในประเทศ รวมทั้งรถไฟชานเมือง ได้ชั่วคราวนั้น จะต้องสิ้นสุดลงไม่เกินหนึ่งปีหลังจากกฎที่มีการแก้ไขใหม่นี้มีผลบังคับใช้

 

เก็บความเรียบเรียงจากข่าวของรัฐสภายุโรป โดย กวิน ชุติมา กรรมการเหรัญญิก สถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Print Friendly, PDF & Email