Home ข้อมูลความรู้ บทความ ตามไปดูผลงานวิจัยเรื่อง Active Societies


ตามไปดูผลงานวิจัยเรื่อง Active Societies

(จากการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 :The 7th Thailand Bike and Walk Forum)

จากการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประเทศไทย หรือ Thailand Bike and Walk Forum ซึ่งเป็นการประชุมระดับชาติด้านการเดินและการใช้จักรยาน โดยเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเดิน-จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่ได้ดำเนินการจัดไปเรียบร้อยแล้ว นับเป็นครั้งที่ 7 ที่มีการจัดประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในประเทศไทย

ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย (TWCI) ในปี พ.ศ.2562 ภายใต้ธีมการประชุม “Think Globally, Bike – Walk Locallyส่งเสริมเดินปั่นเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเนือยนิ่ง ระดับท้องถิ่น…สร้างสุขภาพดีให้เมือง ให้โลก

การประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมย่อยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินและการ
ใช้จักรยานทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) Active Societies การมุ่งสร้างบรรทัดฐานและทัศนคติเชิงบวกต่อการมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดินและการใช้จักรยานในสังคมด้วยความรู้และความเข้าใจ (2) Active Environments การจัดการทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยาน เพิ่ม PA ด้วยความเท่าเทียมต่อคนทุกคน และทุกเพศทุกวัยในสังคม (3) Active People การสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกายในทุกช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และ (4) Active Systems นโยบาย งบประมาณ มาตรการของภาครัฐส่วนกลาง และท้องถิ่น ที่สนับสนุนให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ด้วยการเดิน และจักรยาน

โดยทางสถาบันฯ จะทำการย่อยเนื้อหาในเวทีการประชุม มาทยอยเผยแพร่นะคะ แต่ถ้าท่านใดสนใจอ่านฉบับเต็ม สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/35eBQYR

ในครั้งนี้นำเสนอเรื่อง Active Societies โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอ(โดยนักวิจัย) ประกอบด้วย
-การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก)
-การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษา ซอยงามดูพลี สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร (อ.สุวิมล เจียรธราวานิช)
-การออกแบบชุมชนจักรยาน นวัตกรรมอย่างง่ายส่งเสริมการเดินทางเพื่อความยั่งยืน (นาย อารดินทร์ รัตนภู) และผู้แทนจากชุมชนจักรยานตัวอย่าง

บทสรุปผลงานวิจัยActive Societies

เป้าหมาย : การมุ่งสร้างบรรทัดฐานและทัศนคติเชิงบวกต่อการมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดินและการใช้จักรยานในสังคมด้วยความรู้และความเข้าใจ
การสร้างเครือข่ายและชุมชนจักรยานให้สำเร็จเริ่มจากระดับบุคคล

1. การสร้างเครือข่ายและชุมชนจักรยานในช่วงเริ่มต้นต้องอาศัยระดับบุคคล ซึ่งได้แก่ แกนนำชุมชน เยาวชนต้นแบบ และผู้นำท้องถิ่น โดยในช่วงแรกอาจเป็นการเล่าสู่กันฟังเรื่องประโยชน์
ของการเดินและการใช้จักรยาน เพื่อพัฒนาเป็นการรวมกลุ่มในชุมชนในลำดับถัดไป

2. การสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องเดิน-จักรยาน ต้องมีการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องเดิน-จักรยาน และ ผู้ที่อาศัยในชุมชน โดยการสร้างกิจกรรมภายในชุมชน ผู้ที่อาศัยในชุมชนต้องสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการสร้างรูปแบบกิจกรรมร่วมกันได้

3. เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานภายในชุมชนแล้ว ควรต่อยอดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ยกตัวอย่าง เช่น การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว การปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี การปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น

Print Friendly, PDF & Email