Home ข้อมูลความรู้ บทความ การขนส่งสาธารณะสามารถฟื้นตัวจาก COVID-19 ด้วยเทคโนโลยีใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แปลและเรียบเรียงโดย : สรัสวดี โรจนกุศล และอัจจิมา มีพริ้ง

เครดิตภาพ : https://www.adb.org/news/public-transport-can-bounce-back-covid-19-new-and-green-technology-says-adb


เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (3 สิงหาคม 2020) การขนส่งสาธารณะต้องปรับตัวให้เข้ากับ “ชีวิตวิถีใหม่ หรือ new normal” ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 และนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank (ADB))

โดยรายงานของ Guidance Note on COVID-19 and Transport in Asia and the Pacific ให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 ที่มีต่อการขนส่ง ที่สืบเนื่องจากการล็อกดาวน์ (lockdowns) อย่างรวดเร็ว ที่ทำให้คนหลายล้านคน ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน การดำเนินชีวิต เช่น การทำงานจากที่บ้าน (work from home) การเรียนออนไลน์ (e-learning) หรือแม้แต่การช้อปปิ้งออนไลน์ (online shopping) หรือจัดส่งอาหาร (food delivery) เป็นต้น

ในขณะที่การขนส่งสาธารณะมองว่าเป็นโหมดการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง (สำหรับในต่างประเทศ แต่บ้านเราราคาค่าเดินทางด้วยรถสาธารณะก็สูงอยู่เหมือนกัน เมื่อเทียบกับรายได้) แต่ในหลายๆ เมืองที่เริ่มกลับมาให้บริการระบบขนส่งสาธารณะอีกครั้ง ก็มีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เห็นว่าประชาชนยังมีความกังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ จึงมีผลทำให้ปริมาณของจำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ Covid 19 แต่กลับมีปริมาณของการใช้รถยนต์ส่วนตัว การปั่นจักรยาน และการเดินเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะจะมีอยู่ 2 ประเด็นที่ท้าทาย คือ (1) การจัดการกับขีดความสามารถในการขนส่งสาธารณะเพื่อรักษาข้อกำหนดการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย และ(2) การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ คุณ Bambang Susantono, ADB Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development. ให้ข้อเสนอว่า ในระยะสั้น จำเป็นต้องใช้ความพยายามมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ และแสดงให้เห็นถึงมาตรการด้านการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในระยะยาว คือ การนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล การนำระบบอัตโนมัติ พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ เพื่อรองรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะหรือ smarter cities

มาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และข้อมูลจากดาวเทียมได้แสดงให้เห็นว่า ความเข้มข้นของ CO2 และมลพิษทางอากาศลดลงอย่างมากเพียงใด ส่งผลให้หลายเมืองคุณภาพอาการดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า การขนส่งสาธารณะหรือการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดมีบทบาทสำคัญอย่างมาก รวมถึงการจัดหาทางเลือกในการเดินทางที่มีคุณภาพของการขนส่งสาธารณะ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อย่างโหมดของการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินและการใช้จักรยาน (Active Transport) ยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

ในประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกทม.และปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น (W-MAP) ในลักษณะ ล้อ-ราง-เรือ เพื่อเป็นการยกระดับการเดินทางทางน้ำ ให้ทางเลือกในการสัญจร และท่องเที่ยว รองรับความต้องการเดินทาง และการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน หรือการศึกษาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในปัจจุบัน ที่มี 3 รูปแบบในการเดินทาง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเลือกการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transport : NMT) ได้แก่ การเดิน การใช้จักรยาน

จะเห็นได้ว่าตอนนี้ เริ่มมีหลากหลายหน่วยงานที่เห็นความสำคัญและให้ความสำคัญกับการเดิน การใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น พวกเราคนที่ทำงานเรื่องการส่งเสริมให้คนเดินหรือคนใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน ก็หวังว่าถ้าหากมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การปรับกายภาพให้เอื้อหรือเป็นมิตรกับการเดินหรือใช้จักรยานแล้ว จะทำให้มีคนเลือก เดินหรือใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย สุดท้ายขอแค่คุณเลือก เดินหรือใช้จักรยาน สิ่งที่คุณจะได้คือ “สุขภาพดี ฟรี สะอาด”

เครดิตภาพ : https://www.accessfeeders.com/

เครดิตภาพ : https://www.accessfeeders.com/

แหล่งข้อมูลและที่มา:

1.Dwyer Graham, August 3, 2020. Public Transport Can Bounce Back from COVID-19 with New and Green Technology, Says ADB.สืบค้นจาก: https://www.adb.org/news/public-transport-can-bounce-back-covid-19-new-and-green-technology-says-adb เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

2.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สืบค้นจาก: https://www.accessfeeders.com/ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

Print Friendly, PDF & Email