Home ข้อมูลความรู้ บทความ พระแท่นต่อยอดปั่นลดคาร์บอน ร่วมบูรณาการทั้งตำบล

พระแท่นต่อยอดปั่นลดคาร์บอน ร่วมบูรณาการทั้งตำบล

พระแท่นต่อยอดปั่นลดคาร์บอน ร่วมบูรณาการทั้งตำบล

เทศบาลตำบลพระแท่น จ.กาญจนบุรี บูรณาการโครงการทั้งตำบล เพื่อประโยชน์สูงสุด

โดยวางโครงการชุมชนลดจักรยาน CO2 เป็นตัวตั้ง แล้วก็บูรณาการกับงานในพื้นที่ เช่นตัวอย่าง งานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ จะจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว พร้อมกับจัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งรวมคนทั้ง 12 หมู่บ้าน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. แล้วก็ประชาชนทุกคนจะมาร่วมกิจกรรม

ดังนั้นจึงมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะเสริมกิจกรรมชุมชนลดจักรยาน CO2 เข้าไปด้วย มีขบวนเดินพาเหรด และจัดนิทรรศการปั่นจักรยานลดคาร์บอนเพื่อให้เห็นว่าการใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมลดคาร์บอนได้ เพราะส่วนใหญ่คนในพื้นที่จะรู้เรื่องของการคัดแยกขยะ ว่าช่วยลดโลกร้อนได้ แล้วมองการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีโครงการไปทำกิจกรรมการให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียน และไปสร้างความคุ้นเคยเรื่องจักรยานกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การบูรณาการเช่นนี้ ช่วยให้โครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส และเกิดการรณรงค์ในพื้นที่อยู่เสมอ

Print Friendly, PDF & Email