Home / ข้อมูลความรู้ / การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (บินไป ปั่น)

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (บินไป ปั่น)

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (บินไป ปั่น) : กรณีศึกษาการออกแบบการเดินทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานน่านนคร และชุมชน
http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2019/09/PPTs-Bike-and-Walk-7-Nan.pdf

Check Also

แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนของประเทศไทย