Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Thailand Walking and Cycling Institute Foundation (TWCI)

ที่ตั้งสำนักงานปฏิบัติการ
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์  17
ถนนประดิพัทธ์  แขวงพญาไท  เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์ 02 618 4434 และ 02 618 5590
โทรสาร 02 618 4430

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ตามที่อยู่การขอจดทะเบียน)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400