Home ความรู้

ความรู้

อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการ TWCI และผู้จัดการ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Air Pollution) ขึ้นเวทีนำเสนอร่วมแลกเปลี่ยน

อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการ TWCI และผู้จัดการ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Air Pollution) ขึ้นเวทีนำเสนอร่วมแลกเปลี่ยน

โครงการส่งเสริมการสร้างเมือง ชุมชน ที่เป็นมิตรที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พื้นที่ศึกษาตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา