อีกหนึ่งมาตรการสำหรับการส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ของโครงการชุมชนจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะ โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะ และการท่องเที่ยวชุมชนขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานร่วมลงนาม 9 หน่วยงานด้วยกัน ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจิก ชมรมจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลคลองจิก บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขาอยุธยา) ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถเชื่อมพื้นที่ชุมชนจักรยานกับหน่วยงานรัฐ และเอกชน เข้ามาเป็นภาคีร่วมดำเนินการต่อไป ผลจากการทำโครงการที่ผ่านมาพบว่า (1) มีเส้นทางเอื้อต่อการใช้จักรยานเนื่องจากมีรถใหญ่ใช้ถนนน้อยมาก (2) มีแกนนำนักเรียนใช้จักรยานในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน (3) มีการใช้จักรยานเชื่อมจากชุมชนเพื่อออกไปทำงานนอกชุมชน


นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกล่าวว่า ชุมชนจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะ และการท่องเที่ยว เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของคนในพื้นที่ อำเภอบางปะอินมีแผนการทำงานเรื่องตำบลน่าอยู่ ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของถนน ความร่มรื่น สวยงามของเส้นทางเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น ตำบลคลองจิกมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นเอกลักษณ์ คือ 3 ธรรม ได้แก่ ธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวอยู่ในชุมชนทั้งวันได้อย่างไร ? ด้านคุณกรกฏ รัศมี ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน กล่าวว่า เป็นแนวทางเชื่อมนิคมกับชุมชนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น พนักงานในนิคมฯสามารถเดินทางเข้าไปพักผ่อน หรือท่องเที่ยวในชุมชน ได้ทั้งสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วย


ดังนั้นการขับเคลื่อนตำบลคลองจิกให้เป็นพื้นที่ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปนั้น ต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ และพลังเสริมจากเอกชน ที่อยู่รายรอบพื้นที่ โดยมีแนวทางดังนี้ (1) มุ่งเน้นการเพิ่มมาตรการถนนในชุมชน และเส้นทางเชื่อมรอบชุมชน ด้านความปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม (2) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมระหว่างชุมชนกับนิคมฯ เพื่อสุขภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีโดยการส่งเสริมการใช้จักรยาน (3) มุ่งเน้นการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนโดยการใช้จักรยาน 1 วัน การดำเนินการของโครงการชุมชนจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะมีเน้นการสร้างมาตรการแรงจูงใจให้กับผู้ใช้จักรยาน 10 เดือนที่ผ่านมา วันนี้ได้ยกระดับการทำงานเชื่อมร้อยกับบริบทของพื้นที่ เกิดเป็น ชุมชนจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต

จักรยานแม่บ้านรายงาน

Print Friendly, PDF & Email