Home สื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ News ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


รับสมัครงาน

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เป็นองค์กรลำดับต้นของประเทศในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อผลักดันรัฐให้กำหนดนโยบาย กฎหมาย กลไก และโครงสร้างที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้ออำนวยต่อการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางและการขนส่งในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยทั่วไปให้เดินและใช้จักรยานอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

1.ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
• ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ สัญญาจ้าง 1 ปี ระยะทดลองงาน 3 เดือน (การต่อสัญญาจ้างแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน)

รายละเอียดงาน
1. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
2. รับผิดชอบดูแลและสนับสนุนองค์กรผู้รับทุนในพื้นที่และภาคีเครือข่าย
3. ติดตามและสนับสนุนผู้บริหารและนักวิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ได้แก่ ข้อเสนอโครงการ, รายงานโครงการ, สรุปผลการ ดำเนินงาน และนวัตกรรมการพัฒนางานในโครงการ
5. รับผิดชอบงานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และออกหนังสือในนามมูลนิธิฯ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
4. ประสบการณ์งาน 5-7 ปี (หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดราชการได้ (กรณีงาน เร่งด่วน)
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
8. มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

 

2.ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
• เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
ผู้ประสานงานโครงการ สัญญาจ้าง 1 ปี ระยะทดลองงาน 3 เดือน (การต่อสัญญาจ้างแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน)

รายละเอียดงาน
1. ดูแลและจัดการโครงการย่อยตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย
2. สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการ
3. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ สสส. และกรรมการกำกับทิศโครงการฯ
4. ร่วมประเมิน สังเคราะห์ผลลัพธ์โครงการฯ
5. จัดทำร่างรายงานแต่ละแผนงานย่อย เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการ
6. ร่วมประชุมวางแผนงานกับผู้จัดการโครงการและทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ แผนงาน
7. สนับสนุนการทำงานของโครงการฯ และดูแลรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสารสาธารณะ
8. สนับสนุนการทำงานของโครงการ และรับผิดชอบงานตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ไม่จำกัดสาขา
4. ประสบการณ์งาน 2-5 ปี (หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดราชการได้ (กรณีงาน เร่งด่วน)
7. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
9. มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติ และประสบการณ์การทำงานมาที่ E-Mail : twci@ibikeiwalk.org โดยใส่ชื่อเรื่อง สมัครงาน (ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)

สวัสดิการ
ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล และค่าเดินทาง (ตามที่โครงการฯกำหนด)

สถานที่ปฏิบัติงาน
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ 3 ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ
คุณอัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการมูลนิธิฯ
โทรศัพท์ : 02 618 4434 และ 02 618 5590
โทรสาร : 02 618 4430
อีเมล : twci@ibikeiwalk.org
เว็บไซต์ : www.ibikeiwalk.org
เฟสบุค : www.facebook.com/ibikeiwalk

Print Friendly, PDF & Email