Home สื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Events ครบรอบ 3 ปี ครบรอบวันก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย


7 ตุลาคม 2562

เฉลิมฉลอง ครบรอบ 3 ปี ครบรอบวันก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
“เดินไป ปั่นไป ได้จริงในวิถีไทย”

มิติของสังคมและวัฒนธรรมแบบไหนที่จะทำให้การเดินและการขี่จักรยาน
เป็น “วิถีชีวิต”
ในการเดินทางและการขนส่งในชีวิตประจำวัน
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย มีหน้าที่เป็นองค์กรนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดสิ่งนั้น!!

องค์กรนำ ผลักดันรัฐให้กำหนดนโยบาย กฏหมาย กลไก และโครงสร้างเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
• องค์กรนำ รณรงค์ สื่อสาร สร้างแรงจูงใจ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
• องค์กรนำเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม สุขภาวะ สภาพแวดล้อม ที่ดีและเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
• องค์กรนำ ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการเผยแพร่ความรู้ ที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน
• องค์กรนำ ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินและการใช้จักรยาน
• องค์กรนำ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการเดินและการใช้จักรยาน
• องค์กรนำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินและการใช้จักรยาน

ผลงานสำคัญระดับนานาชาติ
• จัดกิจกรรมรณรงค์ “ปฐมกาลวันจักรยานโลก 3 มิถุนายน” สนับสนุนที่ UN ประกาศให้มีวันจักรยานโลก หรือ World Bicycle Day โดยเสนอเสนอมาตรการระยะสั้นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• 7 wonders for cycling community (7 รูปแบบส่งเสริมการสร้างชุมชนจักรยาน) ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมจักรยานนานาชาติ Velo-City 2019 ณ เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ผลงานสำคัญระดับนโยบาย
• มูลนิธิฯ ผลักดันให้เรื่องเดินและจักรยาน ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
• มูลนิธิฯ ทำไปพร้อมๆกัน ทั้งนโยบายของรัฐ และการจัดการระดับท้องถิ่น ชุมชน อาทิ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารเมือง ผู้บริหารของกระทรวง อธิบดีของกรมต่างๆ ฯลฯ

ผลงานสำคัญระดับพื้นที่
• เวทีประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน Thailand Bike and Walk Forum นำเสนอผลงานวิจัย งานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดินและจักรยานในมิติต่างๆ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
• มากกว่า 250 ชุมชนทั่วประเทศ ที่มูลนิธิร่วมกับสสส. ดำเนินการส่งเสริมให้เกิด “ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ”
• ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์และพบว่า การส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนแบบไทย มีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับแกนนำชุมชนและบริบทชุมชน คือ (1) จักรยานรักษ์โลก (2) คบเด็กปั่นจักรยาน (3) คุณหมอชวนปั่น (4) สร้างสุขสังคมสูงวัย ด้วยจักรยาน (5) มาตรการสร้างแรงจูงใจใช้จักรยาน (6) จักรยานจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ (7) จักรยานเครื่องมือบูรณาการงานพัฒนาท้องถิ่น


 

Print Friendly, PDF & Email