Home สื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ News โครงการ ‘พะเยา สุขหลากวัย (ปั่น) ไปด้วยกัน’

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ภายใต้โครงการ ‘พะเยา สุขหลากวัย (ปั่น) ไปด้วยกัน’ ได้ลงพื้นที่จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ทั้งสิ้น 14 ชุมชน เพื่อทำความเข้าใจบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายช่วงวัย การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับช่วยเหลือจากทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และการตอบรับที่ดีจากตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทำให้โครงการฯ ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับสภาพบริบทของชุมชน รูปแบบและประเด็นปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งความต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ยังได้เข้าพบคุณจุฬาสินี​ โรจนคุณกำจร  นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา​ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และหารือการจัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ ที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนกันยายน 2563 นี้ อันจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงถึงผลลัพธ์ของกระบวนการรับฟังความคิดเห็น รวมถึงนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่พบในพื้นที่เทศบาลฯ ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ พะเยา สุขหลากวัย (ปั่น) ไปด้วยกัน เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันการเดินและการจักรยานไทย  กองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) และเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อนำเสนอแผนนโยบายต้นแบบด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัย (Intergeneration Interaction Model) ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัยทั้งในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย เยาวชน และกลุ่มคนเปราะบางต่างๆ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะองค์กรหลักของโครงการฯ มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนและการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน มาปรับใช้กับบริบทของประเด็นปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหลากวัย

เพราะจักรยาน ไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบการเดินทาง แต่เป็นสะพานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นและชุมชนของไทยอย่างยั่งยืน

นันทชาติ รัตนบุรี รายงาน

Print Friendly, PDF & Email