Home สื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ คลิปวิดีโอ วีดีทัศน์แนะนำองค์กร มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Thailand Walking and Cycling Institute Foundation (TWCIF)

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันรัฐให้กำหนดนโยบาย กฎหมาย กลไก และโครงสร้างที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้ออำนวยต่อการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางและการขนส่งในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยทั่วไปให้เดินและใช้จักรยานอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการจึงดำริให้มีการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยขึ้น ซึ่งได้รับการพิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนำของประเทศในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

คำขวัญ เดินไป ปั่นไป ได้จริงในวิถีไทย

พันธกิจ :

  1. เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม สุขภาวะ สภาพแวดล้อม ที่ดีและเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
  2. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการเผยแพร่ความรู้ ที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน
  3. ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินและการใช้จักรยาน
  4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการเดินและการใช้จักรยาน
  5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินและการใช้จักรยาน
Print Friendly, PDF & Email