7 รูปแบบการส่งเสริมการใช้จักรยานให้เกิดขึ้นในชุมชน

จากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ 3 ได้ถอดบทเรียนการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชุมชนไทย จาก 60 ชุมชน ใน 34 จังหวัดทั่วประเทศ นำไปสู่เครื่องมือที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้กระบวนการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการของสถาบันฯ ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว ทำให้พบศักยภาพของชุมชนจักรยานในหลายมิติ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบโมเดลตัวอย่างที่ส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนได้จนเกิดความสำเร็จ
1.จักรยานรักษ์โลก
2.คบเด็กปั่นจักรยาน
3.คุณหมอชวนปั่น
4.สร้างสุขสังคมผู้สุงวัยด้วยจักรยาน
5.มาตรการสร้างแรงจูงใจใช้จักรยานในชุมชน
6.จักรยานจัดการท่องเที่ยวชุมชน
7.จักรยานเครื่องมือบูรณาการงานพัฒนาท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email