Home สื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ คลิปวิดีโอ ศิลปะบนกำแพงเพื่อการสร้างถิ่นที่ ณ ชุมชนหนองไชยวาน จ.กาฬสินธุ์

Street Art for Place Making at Nongchaiwan Community, Kalasin 
ศิลปะบนกำแพงเพื่อการสร้างถิ่นที่
ณ ชุมชนหนองไชยวาน กาฬสินธุ์

เมื่อเราจับเรื่องเดินและจักรยานมา เชื่อมงานศิลปะ กิจกรรมทาสีบนกำแพง หรือ Street Art for Place Making at Nongchaiwan Community, Kalasin ที่กาฬสินธุ์จึงบังเกิดขึ้น !!!!

ชุมชนหนองไชยวาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อีกชุมชนในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันฯที่พยายามส่งเสริมให้เกิดการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา เด็กๆจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคม ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กๆและคนในชุมชน Street Art for Place Making at Nongchaiwan Community, Kalasin

ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ นักวิจัยของพื้นที่ ระบุว่า “การออกแบบพื้นที่สาธารณะให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการสร้างถิ่นที่อยู่ เน้นการออกแบบให้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนทุกเพศ การวาดภาพแบบศิลปะ Street Art บนกำแพง
เป็นส่วนหนึ่งขอของกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การมีความเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมลงมือทำ เป็นประเด็นสำคัญ”

กิจกรรมหนึ่งในภารกิจส่งเสริมเดินและจักรยานในเมือง-ชุมชน ให้มีสุขภาวะ
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย (ดำเนินการ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สนับสนุน

Print Friendly, PDF & Email