Home ผลักดันระดับประเทศ
ผู้บริหารมูลนิธิฯ และผู้แทนจาก ม.บูรพา เข้าพบผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อหารือเรื่อง “การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมบางคล้าให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน”

ผู้บริหารมูลนิธิฯ และผู้แทนจาก ม.บูรพา เข้าพบผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อหารือเรื่อง “การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมบางคล้าให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน”

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์