Home / Tag Archives: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Tag Archives: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสงวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการใช้จักรยานในระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

บทนำ การใช้จักรยานมีศักยภาพมากเพียงใด เมื่อพิจารณาในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเมื่อเปรียบเที …

Read More »