Home / Tag Archives: เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

Tag Archives: เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

มูลนิธิฯ ผนึกกำลังสร้างการรับรู้ เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยเดิน จักรายาน เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย (TWCI) และรศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา …

Read More »

การประชุมคณะทำงานจัดระบบการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยจักรยานและรถไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2562

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 …

Read More »