Home / Tag Archives: เดินไปปั่นไป

Tag Archives: เดินไปปั่นไป

การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7

1. ที่มาและความสำคัญ ประชาคมโลก รวมถึงสังคมไทยสมัยใหม่ รับรู้ความหมาย “กิจกรรมทางกาย” (P …

Read More »