Home สิ่งที่เราทำ
อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการ TWCI และผู้จัดการ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Air Pollution) ขึ้นเวทีนำเสนอร่วมแลกเปลี่ยน

อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการ TWCI และผู้จัดการ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Air Pollution) ขึ้นเวทีนำเสนอร่วมแลกเปลี่ยน