Home สิ่งที่เราทำ ปฏิบัติการท้องถิ่น ชุมชน หนองไม้แก่น เปลี่ยนขยะ-จักรยาน สร้างสามัคคีคนท้องถิ่น

Workpoint News

08 เม.ษ. 2560

สสส.เปิดชุมชนจักรยานต้นแบบหนองไม้แก่น ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ดึงพลังบวร ‘บ้าน-ชุมชน-วัด-โรงเรียน’ เปลี่ยนจักรยาน-ขยะ สู่การใช้ประโยชน์ของคน 3 วัย ตั้งเป้าเพิ่มกิจกรรมทางกาย ไม่น้อยกว่า 80% ภายในปี 64
ที่เทศบาลตำบลหนองลาน คณะ สสส. นำโดย นายอารดินทร์ รัตนภู ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและติดตามสนับสนุนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ สสส. และคณะ พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เดินทางไปร่วมเปิดชุมชนจักรยาน เทศบาลตำบลหนองลาน

โดยทางเทศบาลฯ ได้ขับเคลื่อน “โครงการชุมชนจักรยานบ้านหนองไม้แก่น ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ” ร่วมกับวัดหนองไม้แก่นที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม

โดยการจัดตั้งคณะทำงานและจัดประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน นำเสนอข้อมูลเรื่องการใช้จักรยานและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของคนในชุมชน  มีการออกแบบกิจกรรมที่หนุนเสริมการใช้จักรยานในพื้นที่ โดยใช้จักรยานเป็นสัญลักษณ์ในกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยทำงานและผู้สูงอายุในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายวิทยุชุมชน ติดป้ายรณรงค์ เพื่อเชิญชวนให้ชุมชนใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน

พระครูกาญจนธรรมชัย  เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น

เริ่มแรกมีจักรยานเข้าร่วม 80 คัน ปัจจุบันมีจักรยานเข้าร่วม 220 คัน ประชาชนในชุมชนมีการตื่นตัวให้การตอบรับและให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ซ้าย)

Print Friendly, PDF & Email