Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์


เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน 2561) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณาจารย์ นิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการชุมชนสุขสบายใจ ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงทางแยกชุมชนสุขสบายใจ “Street Art” ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ (สี่แยกชุมชนสุขสบายใจ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เชิญผู้แทนสถาบันฯ (น.ส.สรัสวดี โรจนกุศล) เพื่อลงพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงทางแยกชุมชนสุขสบายใจ “Street Art” เป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยของโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยเป็นการนำข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาเชิงปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ทางแยกชุมชนสุขสบายใจและพื้นที่ลานสุขภาพชุมชนสุขสบายใจเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม เนื่องจากแยกนี้เป็นจุดตัดของถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง และจุดตัดดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรสูงสุดในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินและการใช้จักรยาน
โดยแนวทางในการแก้ปัญหาด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดเสี่ยงของการเดินและการใช้จักรยาน คือ การปรับปรุงเส้นทางสัญจรเพื่อให้ผู้ใช้ทางรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้น คณะผู้วิจัยได้นำแนวคิดการใช้ศิลปะและการออกแบบเพื่อสร้างพื้นที่ให้เป็นจุดหมายตา (Landmark) ที่สามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกล มาทดลองใช้ในการปรับปรุงแยกชุมชนสุขสบายใจและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบทางแยกชุมชนสุขสบายใจ ผลการดำเนินงานคืบหน้าอย่างไร จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับกิจกรรมนี้ เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและประชาชนทั่วไป ทั้งพี่ ป้า น้า อา น้องๆ หนูๆ ชาวชุมชนสุขสบายใจที่รวมใจกันปั่นจักรยานออกมาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย โดยกิจกรรมในงานมีทั้งการวาดภาพไดโนเสาร์ – ผ้าขาวม้าและลงสีบนผนังกำแพง มีบริการการตัดผมฟรี และการแสดงความสามารถทางดนตรีของเยาวชนจิตอาสา

จักรยานคันเล็กไปเลย รายงานจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 

Print Friendly, PDF & Email