Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ ชวนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหามลพิษในวันปลอดรถสากล “Bangkok Car Free Day 2018”
ชวนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหามลพิษในวันปลอดรถสากล “Bangkok Car Free Day 2018”
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะผู้ส่งเสริมให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2018 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน  2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เข้าร่วมเปิดกิจกรรมในบูธกิจกรรมของสถาบันฯและในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 07:30 น. นายกวิน ชุติมา กรรมการและเหรัญญิก สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018 ภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ณ บริเวนลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ซึ่งงานในวันนี้ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการปล่อยขบวนจักรยานกิจกรรมรณรงค์ โดยมี นายซิลเวสเตอร์ บุช เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย คณะทูตอินโดนีเซีย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กรมควบคุมมลพิษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร ผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมปั่นรณรงค์ด้วย ขบวนปั่นจักรยาน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไปตามถนนราชดำริ ถนนเพชรบุรี ถนนบรรทัดทอง และถนนพระราม 1 แล้วกลับเข้าสู่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


วันปลอดรถสากล (Wolrd Car Free day) ตรงกับวันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี โดยเมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน ลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ณ ประเทศไทย ในปีนี้กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย ด้วยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง จอดรถไว้ที่บ้านหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดพลังงาน และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะช่วยยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากความต้องการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และการเดินทางที่ยังต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กรุงเทพมานครมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเดินทางในกรุงเทพฯ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยตามนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณและความต้องการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้รูปแบบการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นต่อไป

จักรยานสนิมเขรอะ รายงาน 😛

Print Friendly, PDF & Email