Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ เตรียมพบกับการประชุม ส่งเสริมเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย

 เร็วๆนี้ พบกับ !!!

 • The 7th Thailand Bike and Walk Forum
  ประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ครั้งที่ 7 ประเทศไทย
 • One Day Bike and Walk Trip
  วันเดียวเที่ยวเดินปั่น เรียนรู้วิถีชุมชน

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

 • กระเทาะผลงานวิจัยเดิน จักรยาน ที่นำไปปปรับใช้ได้จริง
 • ตัวอย่างเมือง-ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดิน-การใช้จักรยาน เริ่มต้นอย่างไรถึงจะดี ?
 • เมื่อผู้บริหารปรับ (แนวคิด) …เมืองก็เปลี่ยน ทัศนะผู้บริหารต่อประเด็นเดิน-จักรยาน
 • นิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรม และไอเดียน่าสนใจ ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพื่อเมืองยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

 • One Day Bike and Walk Trip
  วันเดียวเที่ยวเดินปั่น เรียนรู้วิถีชุมชน

องค์กรสนับสนุนหลัก/หน่วยงานดำเนินการ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

องค์กรเจ้าภาพร่วม (ณ วันที่ 27 ส.ค. 2562)
1. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
10. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) กระทรวงคมนาคม
11. สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS)
12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13. สถาบันวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City innovative Research Academy–SCiRA)
14. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
15.ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
16. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ : รายชื่อหน่วยงานเรียงตามลำดับตัวอักษร

Print Friendly, PDF & Email