Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ การประชุมคณะทำงานจัดระบบการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยจักรยานและรถไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2562


นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) และมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดระบบการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยจักรยานและรถไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สนข.

โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพิ่มกิจกรรมทางกาย เชื่อมต่อรถไฟฟ้า สำหรับแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. การสร้างความร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ ของพื้นที่ที่จะเข้าถึงจุดจอดจักรยาน
4. การส่งเสริมให้เกิดความรับรู้รับทราบ สร้างความตระหนักต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย


โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกันพิจารณาออกแบบจุดจอดรถจักรยานและจัดทำร่างรูปแบบเส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขกับเส้นทางจักรยานของกระทรวงสาธาณสุข (โครงการจักรยานอัจฉริยะสาธารณะ) เพื่อนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

จักรยานคันเล็กรายงาน

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email