Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ การประชุมรายงานผลนักวิจัย 9 พื้นที่


สถาบันการเดินและการจักรยานไทยร่วมกับ สสส. สนับสนุนนักวิจัย 9 พื้นที่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายขององค์การอนามัยโลก (Global Action Plan on physical Activity 2018-2030) ใน 4 ประเด็นหลัก คือ

(1) Create Active Societies: การดำเนินงานที่มุ่งขับเคลื่อนและสร้างกิจกรรมทางสังคม การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติ (norms) ของพื้นที่เป็นหลัก

(2) Create Active Environments: การดำเนินงานที่มุ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างและกายภาพเมือง ชุมชน เป็นสำคัญ

(3) Create Active People: การดำเนินงานที่มุ่งสร้างทัศนคติที่ดี และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนและกลุ่มนักเรียน-เยาวชน

(4) Create Active System: การดำเนินงานที่ให้ความสำคัญของการกำหนดนโยบายของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินและการใช้จักรยาน

นักวิจัยวิเคราะห์ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดประเด็นในการดำเนินงานที่เหมาะสมมากที่สุดเป็นประเด็นหลัก แต่ทั้งนี้ยังต้องปฏิบัติการควบคู่กับประเด็นรองอีก 3 ประเด็นด้วย ตัวอย่างเช่น

ดร.สหัทยา วิเศษ เลือกประเด็นหลัก Active Societies ดำเนินการกับชุมชนในพื้นที่ตำบลหย่วน แม่ลาว เวียง และอ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ สื่อสาร ที่ “จักรยาน” สามารถบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ได้ เช่น ดูแลรักษาป่าชุมชน สร้างความสัมพันธ์ลดช่องว่างระหว่างวัยในชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนด้วยจักรยาน ให้แกนนำแต่ละกลุ่มเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน ขยับจากชุมชนเป็นเครือข่ายชุมชนระหว่างตำบล เช่นเดียวกับ อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช ที่ดำเนินงานร่วมกับ 3 ชุมชน ในซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ และชุมชนในเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน ที่ดำเนินการโดย นายพงศ์วิสิฐ คำยันต์

ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ ดำเนินงานประเด็น Active Environments กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้วยแนวคิด Place Making “การสร้างถิ่นที่” ด้วยแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ตามอัตลักษณ์ เกิดความสวยงามและปลอดภัย และมีการกระบวนการทำงานที่มีส่วนร่วมของชาวชุมชน ทำให้ชุมชนรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการใช้จักรยาน ส่งผลให้ชาวชุมชนสุขสบายใจและ ชุมชนหนองไชยวาน มีคนใช้จักรยานมากขึ้น เช่นเดียวกับการจัดการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่มีการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ำน่านและจัดทำช่องทางจักรยานเชื่อมจากชุมชนไปสวนสาธารณะ ดึงดูดให้ชาวชุมชนเลือกใช้จักรยานปั่นไปยังสวนสาธารณะแทนการใช้มอเตอร์ไซค์ พื้นที่พิษณุโลกดำเนินงานโดย ดร.ภัคพร วัฒนดำรง

ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน และนายพรเทพ ดิษยบุตร ที่ดำเนินงาน ประเด็นหลัก Active People มุ่งสร้างทัศนคติที่ดี และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและกลุ่มนักเรียน ในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลตำบลนาทวี จ.สงขลา และรอบโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เทศบาลเมืองระนอง หลังการดำเนินงานพบว่า คนในชุมชนเทศบาลตำบลนาทวี ที่มีเส้นทางท่องเที่ยว เดินทางและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และเช่นเดียวกับรอบโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ที่สามารถจัดระเบียบจราจรรอบโรงเรียนได้ มีจุดรับ-ส่ง นักเรียนที่ผู้ปกครอง คนขับรถตู้ต้องปฏิบัติตาม ลดการจราจรที่แออัดช่วงเช้าและเย็นรอบโรงเรียน และที่สำคัญ 2 พื้นที่นี้ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนลงได้จนเป็นศูนย์ เริ่มนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขึ้นในชุมชน

ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก ศึกษาปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อไปทำงานที่ท่าอากาศนานาชาติหาดใหญ่ และ ดร.ภัคพร วัฒนดำรงค์ ศึกษาการส่งเสริมของผู้บริหารจังหวัดพิจิตร ต่อการยกระดับประเด็นจักรยานให้เป็นประเด็นระดับนโยบายของเมือง ในประเด็นหลักของ 2 พื้นที่คือ Active System พบว่า การเข้าถึงท่าอากาศยานของพนักงานส่วนใหญ่เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว บางส่วนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เมืองมีบริการระบบสนับสนุนการเชื่อมต่อน้อย ไม่หลากหลาย งานวิจัยเสนอเมืองให้มีการพัฒนาระบบขนส่งของเมืองที่เอื้อต่ออำนวยต่อความต้องการของผู้โดยสาร ทั้งด้านความปลอดภัย อัตราค่าบริการ และคุณภาพของการบริการ ในขณะที่จังหวัดพิจิตร เน้นผู้นำเมืองเน้นกิจกรรมปั่นรณรงค์ เพื่อสร้างกระแสจักรยานให้เกิดขึ้น หากแต่กิจกรรมรณรงค์จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นการรณรงค์ที่เหมาะสมกับวิถีความเป็นอยู่ ชุมชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้

• ความมีการสนับสนุนระบบเชื่อมต่อของเมืองในการเดินทางของประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้ แต่ยังมีน้อย และ แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่จักรยาน การจัดการของเมืองหากจะขับเคลื่อนให้ไปถึงระดับนโยบาย ต้องดำเนินงานควบคู่ประเด็นอื่นยัง

นอกจากนั้นแล้ว สถาบันฯและสสส. ยังทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับการเดินและการใช้จักรยาน (Health Economic Assessment Tool – HEAT) ในประเทศไทย เพื่อจะนำ HEAT มาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือประเมินความคุ้มค่าตามหลักการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis) ที่นิยมใช้ในกลุ่มสหภาพยุโรปและ สหราชอาณาจักร มาทดลองใช้กับท้องถิ่นบ้านเรา

รวมทั้งการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์การส่งเสริมการเดินทางอย่างกระฉับกระเฉง ที่ทำการศึกษาใน 4 ชุมชนของประเทศ คือ
1. ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
3. โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง
4. ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหย่วน อ.เชียงคา จ.พะเยา

เป็นการนำเครื่องมือชื่อ Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) หรือแบบสอบถามกิจกรรมทางกายระดับโลก มาประยุกต์ในการเก็บข้อมูลการเดินและใช้จักรยาน เพื่อศึกษารูปแบบของการเดินและใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง รวมถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Active transport) ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมทางกายรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ และศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเดินทางด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และขนส่งสาธารณะที่เมืองมีบริการ

เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยนี้ จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นการประชุมระบบออนไลน์ แต่เนื้อหาสาระและประเด็นแลกเปลี่ยนยังคงเข้มข้นตามแบบฉบับของคนทำงาน เดิน จักรยาน มีภาพบรรยากาศมาประกอบ และหากท่านใดมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม ประสานงานได้ที่ ฝ่ายวิชาการของสถาบันฯ 02 618 4434 หรือ ดาวน์โหลดรายงานวิจัยของแต่ละนักวิจัยได้ที่ http://www.ibikeiwalk.org

 

 

Print Friendly, PDF & Email