Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย จักรยานรักษ์โลก:นักเรียนปั่นช่วยโลกลดขยะ (โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์)


จักรยานรักษ์โลก:นักเรียนปั่นช่วยโลกลดขยะ

(โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์)

จากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ 3 ได้ถอดบทเรียนการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชุมชนไทย จาก 60 ชุมชน ใน 34 จังหวัดทั่วประเทศ นำไปสู่เครื่องมือที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้กระบวนการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการของสถาบันฯ ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว ทำใหพบศักยภาพของชุมชนจักรยานในหลายมิติ ภายใต้ผลงานวิจัย7 รูปแบบการส่งเสริมการใช้จักรยานให้เกิดขึ้นในชุมชน

ครั้งนี้ขอนำเสนอชุมชนจักรยานตัวอย่างประเภท จักรยานรักษ์โลก ของชุมชนจักรยานโรงเรียนอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกันของโรงเรียนนี้คือ “โรงเรียนปลอดถังขยะ” โดยแกนนำฯมีแนวคิดจัดทำ “ชุมชนปลอดถังขยะ” ด้วย จึงใช้จักรยานเป็นตัวช่วย โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรในห้องเรียน และการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อให้เด็กได้ฝึกปั่นจักรยาน ฝึกทักษะการใช้จักรยาน และฝึกความพร้อมของเด็กก่อนออกไปปั่นนอกโรงเรียน

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email