เพิ่มPA ลด SB

เพิ่มPA ลด SB


เพิ่มPA ลด SB

ทางออกลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
-คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถึงร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด
-สาเหตุหนึ่งมาจากการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ถึง 1 ใน 3 ของคนไทยทั้งประเทศ
-คนไทยโดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่ไม่รวมการนอนสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวัน

ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายอย่างจริงจัง จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยปัจจัยเอื้อหลายๆส่วน อาทิ ภาครัฐสนับสนุนมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย ,มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งครอบคลุมสถานที่ที่ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยใช้ชีวิตประจำวัน เช่น สถานที่ทำงาน สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพ ชุมชน รวมถึงระบบการขนส่งที่เอื้อให้เกิดการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น ,การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อันได้แก่ การสร้างองค์ความรู้การวิจัย ระบบเฝ้าระวังการมีกิจกรรมทางกาย การสื่อสารรณรงค์ และนโยบายส่งเสริม เพราะหากผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง เกิดการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น จะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นได้ (ที่มา:https://www.hfocus.org
และกรมอนามัยกองกิจกรรมทางกาย กระทรวงสาธารณสุข)

แต่สิ่งที่ทำได้ง่ายและสำเร็จได้เร็วที่สุดคือเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองในชีวิตประจำวันก่อน สองเท้าของเรา สองล้อของเรา เพิ่มPA ลดSB ได้อย่างแน่นอนค่ะ เช่น หันมาเดินให้มากขึ้น ในระยะทางใกล้ๆ ใช้การเดินแทนการนั่งรถ ขึ้นลงบันได แทนการใช้ลิฟต์ หรือใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ เพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวมากขึ้น วิธีเหล่านี้ทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร ทำได้เลยด้วยตัวเราเอง

(World Health Organization(WHO) กำหนดเป้าหมายให้มีการลดอัตราพฤติกรรมเนือยนิ่ง(Sedentary Behavior:SB) โดยให้มีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity:PA) เป็นเวลาอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือการใช้กำลังกายอย่างหนักเป็นเวลา ไม่ต่ำกว่า 75 นาทีต่อสัปดาห์)

 

Print Friendly, PDF & Email