Home ข้อมูลความรู้ บทความ ทีมงาน “โครงการเดินสบาย ปั่นปลอดภัย สัญจรทางเลือก เมืองสุขภาพดี” ย่านบำรุงเมือง

ทีมงาน “โครงการเดินสบาย ปั่นปลอดภัย สัญจรทางเลือก เมืองสุขภาพดี” ย่านบำรุงเมือง

ทีมงาน “โครงการเดินสบาย ปั่นปลอดภัย สัญจรทางเลือก เมืองสุขภาพดี” ย่านบำรุงเมือง

ทีมงาน “โครงการเดินสบาย ปั่นปลอดภัย สัญจรทางเลือก เมืองสุขภาพดี” ลงพื้นที่ย่านบำรุงเมือง เพื่อติดตั้งบอร์ดให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจทั้งกับคนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email