Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ การประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14”


สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะคณะทำงานร่วม ได้เข้าประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14 (ครั้งที่1) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมรันทา กรุงเทพฯ

ด้วยปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของประเทศไทย และมีหลายภาคส่วนเข้า ร่วมดําเนินการแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เรื่องความปลอดภัยทางถนน” เพื่อเป็นเวที พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนําเสนอผลงานด้านวิชาการ และขยายเครือข่ายคนทํางานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน รวม ทั้งสิ้น 13 ครั้งแล้วนั้น

สําหรับในปีนี้ (2561) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.), มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย(มนป.), โดยการ สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นหน่วยงานประสานเตรียมการจัด ประชุม ซึ่งดําเนินงานร่วมกับ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย, หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านอุบัติเหตุต่างๆ เข้าร่วม จะจัดงานสัมมนาขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะทำงานจึงได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดเตรียมงานสัมมนาฯ ครั้งที่ 14 นี้ และนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาการจัดงานในครั้งที่ 13 มาปรับปรุงแก้ไขให้การสัมมนาครั้งนี้ดีขึ้น ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

จักรยานสีเขียว รายงาน.

Print Friendly, PDF & Email