Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ เมืองเพชรบุรีมีศักยภาพมากในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน


เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันการเดินและการจักรยานไทยได้รับเชิญจากสถาบันอาศรมศิลป์ให้ไปร่วมงาน “มาเดินกัน มาปั่นดุ๊” ที่เมืองเพชรบุรี อันเป็นการทดลองเดินและขี่จักรยานเพื่อประเมินและออกแบบเส้นทางเดินและขี่จักรยานท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี


สถาบันอาศรมศิลป์ได้ทำงานกับชุมชนในเมืองเพชรบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี มีการสำรวจพื้นที่ ศึกษาเก็บข้อมูล พบว่าสามารถจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ทั้งยังมีศักยภาพในการเป็น “เมืองเดิน-จักรยาน” คือใช้วิธีเดินและขี่จักรยานได้ในการเดินทางทั้งเพื่อท่องเที่ยวและเพื่อประกอบกิจในชีวิตประจำวัน จึงได้ทดลองจัดการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยการเดินและใช้จักรยาน สร้างเส้นทางนำร่องท่องเที่ยวในสามชุมชนในเขตเทศบาลโดยคนในพื้นที่มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ และครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม “มาเดินกัน มาปั่นดุ๊” ให้คนภายนอกเข้าไปเห็นสภาพของพื้นที่ ทดลองเดินและขี่จักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางที่คิดไว้ และช่วยประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นทางเดินและขี่จักรยานท่องเที่ยว ทั้งในด้านระยะทาง ความน่าสนใจ และความปลอดภัย และให้ความคิดเห็นเสนอแนะปรับปรุงให้เหมาะสม

สถาบันการเดินและการจักรยานไทยส่งผู้ประสานงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะและกรรมการไปร่วมงานนี้ โดยในวันที่ 27 มีการเดินในช่วงบ่ายและขี่จักรยานยามค่ำในย่านชุมชนใจกลางเมือง พบว่ามีศักยภาพสูงทั้งในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและการใช้งานเดินทางในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีสถานที่น่าสนใจในเชิงวัฒนธรรม-เชิงประวัติศาสตร์ ร้านสินค้าบริการ ร้านอาหารเครื่องดื่ม และที่พัก อยู่ในระยะทางที่พอเหมาะ ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนเล็ก-แคบ เท่าที่สังเกตการจราจรมิได้ใช้ความเร็วสูง ส่วนในวันที่ 28 เป็นการขี่จักรยานไปชานเมือง ผ่านชุมชน-ทุ่งนาตามถนนสายรองที่มีรถใช้น้อยไป มีจุดหมายที่นาบุญข้าวหอม พบว่า ที่นาบุญข้าวหอมมีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ แต่หากจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั่วไปหันมาพิจารณาใช้จักรยานเดินทางเที่ยวแทนการใช้รถยนต์ เส้นทางที่จัดให้ทดลองขี่นั้นไกลเกินไป คือไป-กลับราว 30 กิโลเมตร ตามเส้นทางมีสิ่งน่าสนใจน้อย ควรพิจารณาเส้นทางที่ไป-กลับได้ในระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร เช่น ขี่ราว 3 กิโลเมตรตรงจากใจกลางเมืองไปนาบุญข้าวหอมเลย หรืออาจไปเที่ยวถ้ำเขาหลวง (ราว 3.5 กิโลเมตรจากกลางเมือง) ก่อนไปนาบุญข้าวหอมก็ได้ โดยให้การท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในราวครึ่งวัน มีจุดให้หยุดพักและซื้อหาอาหารเครื่องดื่มได้ตามเส้นทาง สิ่งที่ต้องเสริมทั้งการเดินและการขี่จักรยานเที่ยวในย่านใจกลางเมืองและออกไปชานเมืองคือ สื่อบอกเส้นทางที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปเที่ยวได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่แผ่นพับ-แผนที่ ป้ายบอกทิศทางและระยะทางถึงจุดน่าสนใจ อาจมีการทาสีเป็นเส้นนำทางบนพื้น เป็นต้น


สถาบันการเดินและการจักรยานไทยยินดีร่วมมือกับทุกบุคคล ทุกหน่วยงานองค์กร ในทุกภาคส่วนของสังคม สร้างและพัฒนาปัจจัยองค์ประกอบทุกด้านที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานทั้งเป็นวิธีการท่องเที่ยวและวิธีการประกอบกิจต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

รายงานโดย กวิน ชุติมา กรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Print Friendly, PDF & Email