Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ ศวปถ. ผนึกมูลนิธิเพื่อการเดินและการจักรยานไทย และสสส. เปิดเวทีสาธารณะ “สร้างภาพใหม่ ให้คนเดิน ขี่จักรยาน ได้ดีและปลอดภัย”

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย” ผนึก “ศวปถ.” และ“สสส.” เปิดเวทีระดมสมองประชาชนทั่วไป หาแนวทางให้คนเดิน-ขี่จักรยาน ใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย วางหมากชงผลสรุปต่อผู้มีอำนาจผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ เป้าหมายหลักเพื่อให้ถนนมีการใช้สัญจรได้อย่างหลากหลายและเสมอภาค

มูลนิธิสถาบันการเดินและจักรยานไทย  ในฐานะที่เป็นองค์กรรณรงค์ให้คนไทยเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากกลุ่มคนเดินเท้าและขี่จักรยาน นับเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนสูง จึงจับมือกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเวทีสาธารณะ “ สร้างภาพใหม่ ให้คนเดิน ขี่ ได้ดีและปลอดภัย ” ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ได้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วมระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะตัวแทนกระบอกเสียงจากภาคประชาชน ภายใต้ 4 หัวข้อหลักได้แก่ 1.) กายภาพ 2.) กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ 3.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 4.) ทัศนคติของผู้สัญจร

แนวคิดทั้งหมดจะนำไปวิเคราะห์ กลั่นกรองเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในมิติต่างๆต่อผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้รับทราบและสามารถพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ นำไปสู่การสร้างภาพใหม่ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และให้ผู้เดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน ผู้ใช้จักรยานยนต์ รวมไปถึงผู้ใช้วีลแชร์ สามารถใช้พื้นที่ถนนร่วมกับรถยนต์สัญจรได้อย่างปลอดภัย และสร้างความเสมอภาคในการใช้ถนนร่วมกันของคนในสังคมที่มีความหลากหลาย

จักรยาน hi end รายงาน

Print Friendly, PDF & Email