Home CONTACT

CONTACT

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Thailand Walking and Cycling Institute Foundation (TWCIF)

ที่ตั้งสำนักงานปฏิบัติการ
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์  17
ถนนประดิพัทธ์  แขวงพญาไท  เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์: 02 618 4434 และ 02 618 5590
โทรสาร: 02 618 4430
อีเมล: twci@ibikeiwalk.org
เว็บไซต์: www.ibikeiwalk.org
เฟสบุค: www.facebook.com/ibikeiwalk


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ตามที่อยู่การขอจดทะเบียน)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400