Home เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Thailand Walking and Cycling Institute Foundation 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันรัฐให้กำหนดนโยบาย กฎหมาย กลไก และโครงสร้างที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้ออำนวยต่อการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางและการขนส่งในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยทั่วไปให้เดินและใช้จักรยานอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการจึงดำริให้มีการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยขึ้น ซึ่งได้รับการพิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนำของประเทศในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

คำขวัญ : เดินไป ปั่นไป ได้จริงในวิถีไทย

พันธกิจ :

1.เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม สุขภาวะ สภาพแวดล้อม ที่ดีและเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

2. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการเผยแพร่ความรู้ ที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน

3. ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินและการใช้จักรยาน

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการเดินและการใช้จักรยาน

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินและการใช้จักรยาน