Home คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Thailand Walking and Cycling Institute Foundation 

ที่ปรึกษา

1.ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษา

2. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ที่ปรึกษา

3. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ที่ปรึกษา

4. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ที่ปรึกษา

กรรมการ

1.นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิฯ

2. ดร.สุขแสง คูกนก รองประธานมูลนิธิฯ

3. นายจุมพล สำเภาพล รองประธานมูลนิธิฯ

4. รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา กรรมการ

5. รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา กรรมการ

6. นายกวิน  ชุติมา กรรมการและเหรัญญิก

7. นายกิติศักดิ์  อินทรวิศิษฎ์  กรรมการและเลขานุการ