Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ วอนผู้เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน


วันนี้ (5 มิ.ย. 62) มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นําความปลอดภัยทางถนน (The 5th UN Global Road Safety Week leadership for road safety”)

ซึ่งประธานเปิดงานคือนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับงานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงพลัง และยื่น “ข้อเรียกร้องความปลอดภัยทางถนน” โดยมี นายพีระพัฒน์ ทะละวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ นายฉัตรชัย เรืองศรี ผู้เชียวชาญด้านความปลอดภัยฯ อาวุโส บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานจราจรและขนส่ง ผู้แทนสำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย โครงการ Safe Kids Worldwideถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว และภาคีเครือข่าย อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก รถ จํากัด โครงการSave the Children มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ตลอดจนชุมชนและโรงเรียนใน กรุงเทพมหานคร จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นำความปลอดภัยทางถนน (The 5th UN Global Road Safety Week leadership for road safety”) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงพลังและยื่น “ข้อเรียกร้องความปลอดภัยทางถนน” รวมทั้งวอนขอทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญและร่วมมือกัน สร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทุกคน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ในทุกๆ ด้านรวมถึงความปลอดภัยทางถนนด้วย ดังเห็นได้จากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีทางข้ามถนนที่ปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยอำนวยการจราจรและดูแลความปลอดภัยเด็กนักเรียนทั้งในช่วงเช้าและเย็น อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงขอฝากให้ผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร ไม่ขับบรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นการสร้างความปลอดภัยบนถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

จักรยานสนิมเขรอะรายงาน

 

Print Friendly, PDF & Email