Home สิ่งที่เราทำ ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ เมื่อเรื่องจักรยานยกระดับเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก

และคุณคือคนสำคัญ!!

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันจักรยานโลก” World Bicycle Day
เมื่อ UN ประกาศให้วันที่ ๓ มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันจักรยานโลก (World Bicycle Day: WBD) และประกาศปฏิญญาเชิญรัฐสมาชิกทั้งหมดในระบบสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนประชาสังคม รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ร่วมมือโดยการรับเอาวันจักรยานโลกมาปฏิบัติใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑) เฉลิมฉลองและส่งเสริมความตื่นตัว (การมีส่วนร่วม) ต่อวันดังกล่าว ๒) กระตุ้นให้รัฐสมาชิกเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมให้พลเมืองใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง ด้วยการบูรณาการประเด็นจักรยานร่วมกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคมและขนส่ง ตลอดจนสุขภาพ

เรา(ในฐานะที่เราเป็น)องค์กรภาคีจักรยานของประเทศไทย เช่น สถาบันการเดินและการจักรยานไทย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ชมรมจักรยานการเคหะแห่งชาติ ชมรมจักรยานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯลฯ โดยการสนับสนุนของ UN กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข

เห็นเป็นโอกาสสำคัญที่จะจัดให้มีกิจกรรม “วันจักรยานโลก” เพื่อแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนปฏิญญา UN และแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน ชมรม ปัจเจกบุคคล ของประเทศไทย ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาร่วมของนานาชาตินี้

กิจกรรมวันจักรยานโลก: WBD มีด้วยกัน ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้
๑) การเสวนา “จักรยาน: โลกไปถึงไหน ไทยทำอะไร” วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ น. ณ.ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคาร Bangkok Tower ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
๒) กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์บนท้องถนน วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖๐๐-๑๐๐๐ น. จุดเริ่มต้นศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร – ตึก UN

Print Friendly, PDF & Email