Home สิ่งที่เราทำ ปฏิบัติการท้องถิ่น ชุมชน กาญจน์รณรงค์ชุมชนปั่นปลอดภัย

ข่าวสด
วันจันทร์ 10 เมษายน 2560

สสส. – นายอารดินทร์ รัตนภู ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและติดตามสนับสนุนชุมชน จักรยานเพื่อสุขภาวะ สสส. กล่าวถึงโครงการชุมชนจักรยานหนองไม้แก่น ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ว่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่นมีทุนเดิมในพื้นที่ที่เข้มแข็ง คือการทำงานร่วมกันของ “บวร” บ้านชุมชน วัด และโรงเรียน โดยมีวัดหนองไม้แก่นเป็นศูนย์กลางของชุมชน ร่วมกับแกนนำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีจักรยานให้บริการถึงกว่า 100 คัน

นายนราธิป สุภาราญ รองนายกเทศมนตรีหนองลานกล่าวว่า เทศบาลได้จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ เช่น ปั่นจักรยานในระยะทางที่ใกล้ ปลอดภัย และประหยัด จัดทำป้ายรณรงค์เส้นทางปลอดภัย โดยใช้จักรยานเป็นสัญลักษณ์ในกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย วิทยุชุมชน ติดป้ายรณรงค์ เพื่อเชิญชวนให้ชุมชนใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน 

 

 

Print Friendly, PDF & Email