สถาบันผุดไอเดีย Bike Sharing

ชวนผู้ประกอบการเอื้อหนุ่มสาวออฟฟิศปันกันใช้จักรยาน
เพราะเชื่อว่า ถ้าลงมือทำจากจุดเล็กๆหลายๆจุดเมื่อมาบรรจบกันแล้ว ก็จะเกิดภาพใหญ่อย่างที่ต้องการ รวมไปถึงการส่งเสริมการเดินและการจักรยาน ในประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการเดินปั่น มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนมากเท่านั้น

ด้วยคอนเซ็ปต์นี้ สถาบันการเดินและการจักรยานไทยจึงได้จัดทำโครงการ Bike Sharing มุ่งแน้นเพื่อ ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการใช้จักรยานปันกันใช้ (ยืมใช้) ในพื้นที่เป้าหมาย และพัฒนาระบบจักรยานปันกันใช้ (bike sharing) และเพื่อสร้างการรับรู้ให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสุขภาพ และสามารถใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัย และมีความอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในระหว่างวันขณะมาทำงาน ความต้องการใช้จักรยาน พฤติกรรมการใช้จักยาน และความพึงพอใจต่อการใช้จักรยานของในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 120 คน ในเขตพื้นที่ศึกษา อาคารรัจนาการ (อาคารสำนักงานให้เช่า) ถนนประดิพัทธ์

โดยพบว่าหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้ความสนใจต่อโครงการ Bike Sharing ถึง91% และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆที่สนใจแนวทางนี้นำไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันทำงาน การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทางมากกว่านี้ มีจุดจอดรถจักรยานกระจายอยู่รอบๆ พื้นที่หรือตามอาคารต่างๆ มีป้ายบอกที่ตั้งจักยานอย่างชัดเจน มีการกำหนดเวลาในการให้บริการของจักรยานให้ชัดเจน ตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และดูแลรักษาสภาพรถจักรยานอย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้โครงการยั่งยืน


อ้างอิง:ผลสำรวจจากโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการใช้จักรยานปันกันใช้ กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า โครงการBike Sharing

ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ชุมชนรอบข้างเลือกเดินทางด้วยการเดินและใช้จักรยาน เพิ่มPA(กิจกรรทางกาย) ลดSB(พฤติกรรมเนือยนิ่ง) สนับสนุนให้เกิดสุขภาวะได้อีกทางหนึ่ง

Print Friendly, PDF & Email